KF stroj d.o.o.

Kralja Zvonimira 21

31554 Gat

OIB : 57363105445

Gat, 10.04.2019.

Kod projekta: KK.03.2.1.19.0245

 

Poziv na dostavu ponuda 

Nabava SolidWorks licence za potrebe tvrtke KF stroj d.o.o.


1.     Opći podaci

 

1.1.                   Naručitelj:     KF stroj d.o.o.

                        Kralja Zvonimira 21, 31554 Gat

                        OIB 57363105445

                        Tel: 031 674 444

                        www.kfstroj.hr

1.2.                  Komunikacija i razmjena informacija

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1.3.                  Podaci o postupku nabave

 

Evidencijski broj nabave: B-01-2019

Vrsta postupka nabave: Jednostavni postupak javne nabave

Kod projekta: KK.03.2.1.19.0245

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000 kn bez PDV-a

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Ugovor o javnoj nabavi robe

 

2.     Datum slanja, rok i način dostave ponuda

 

Datum objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama: 11.04.2019.

Rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave 19.04.2019. do 10:00 sati

Način dostave: Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude (osobna dostava ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja) i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, evidentiraju se i obilježavaju kao zakašnjele ponude te se neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

Adresa na koju se dostavljaju ponude: KF stroj d.o.o., Kralja Zvonimira 21, 31554 Gat

Ponuda se dostavlja u jednom primjerku, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naveden naziv i adresa ponuditelja te naznaka:

„Ponuda za predmet nabave:

Nabava za kupnju SolidWorks licence za potrebe tvrtke KF stroj d.o.o., B-1/2019, Ne otvarati“

 

Otvaranje ponude nije javno

 

3.     Predmet i uvjeti nabave

 

3.1.                  Opis, količina i tehnička specifikacija predmeta nabave

Predmet nabave je nabava Solidworks licence za potrebe tvrtke KF stroj d.o.o.. Količina predmeta nabave iskazana je u pripadajućem troškovniku a tehnička specifikacija definirana je točkom 8. ovog poziva za dostavu ponuda.

Kod projekta: KK.03.2.1.19.0245

 

3.2.                  Mjesto izvršenja ugovora:

KF stroj d.o.o., Kralja Zvonimira 21, 31554 Gat

 

3.3.                  Rok početka i završetka izvršenja Ugovora

Ugovor o javnoj nabavi stupa na snagu danom potpisa Ugovora obiju ugovornih strana. Rok za isporuku licence iznosi 14 dana od dana obostranog potpisa ugovora. Za vrijeme trajanja ugovora odabrani ponuditelj će isporučiti robu u skladu s troškovnikom.

 

3.4.                  Rok, načini i uvjeti plaćanja

Naručitelj će predmetnu uslugu platiti u roku od 15 dana od od dana primitka računa koji mora sadržavati sve zakonom propisane elemente. Uz račun mora biti priložena i dokaznica o isporučenoj i izvršenoj usluzi.

Način plaćanja je doznakom na račun odabranog ponuditelja. Na računu obavezno mora biti naveden poziv na broj ugovora.

Ponuditelj ne može zaračunati nikakve druge dodatne troškove osim onih koji su već predviđeni troškovnikom ovog poziva za dostavu ponuda.

Jamstveni rok je minimalno godinu dana

 

3.5.                  Cijena ponude:

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

3.6.                  Uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

3.6.1.     Upis u sudski registar države sjedišta Upis se dokazuje odgovarajućim izvodom.

3.6.2.     Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je obvezan u prilogu ispuniti popis od 3 ugovora o isporuci roba i usluga izvršenih u godini u kojoj je počeo postupak ove nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

 

4.     Kriterij za odabir

 

4.1.                  Kriterij odabira ponuda: najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom pozivu

 

5.     Opis i količina predmeta nabave

 

5.1.                  Opis predmeta nabave: Kupnja licence SolidWorks za potrebe KF stroj d.o.o.

5.2.                  Količina predmeta nabave: količina predmeta nabave utvrđena je u Prilog 1, standardni obrazac ponude koji  se nalazi u prilogu ovog poziva. Ako ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u Prilogu njegova ponuda biti će odbijena. Ponuditelj mora nuditi robu po vrsti, količini i kvaliteti kako je određeno prilogom.

5.3.                  Predmet nabave koji se isporučuje mora biti novonabavljen, odnosno nekorišten, sa ambalažom i trajnom pripadajućom licencom. Ponuditelj je u obvezi ponuditi i jamstveni rok od minimalno 12 mjesec

 

6.     Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

 

6.1.                  Odabir ponude: Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku od najduže 10 radnih dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj dostavlja obavijest o odabiru najpovoljnije ponude zajedno s zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, svakom ponuditelju putem elektroničke pošte, faksom ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

 

7.     Bitni uvjeti za izvršenje ugovora o nabavi

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima, pojedinačnim cijenama ikoličinama u ponudi ponuditelja, tehničkoj specifikaciji i uvjetima Poziva na dostavu ponuda.

Bitni uvjeti sadržani u Ugovoru su:

-        Oblik ugovora: pisani, potpisani i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana

 • Ugovorne strane
 • Predmet nabave
 • sastavni dio ugovora mora biti i ponuda ponuditelja s prilozima
 • količina i mjesto izvršenja isporuke
 • cijena predmeta nabave sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave
 • rok isporuke predmeta nabave
 • jamstveni rok
 • rok, način i uvjeti plaćanja sukladno ovom pozivu
 • ugovorna kazna (penali) uslijed kašnjenja

 

Prilozi pozivu na dostavu ponude

 • Ponudbeni list (prilog 1)
 • Tehnička specifikacija (prilog 2)

 

Preuzmi PDF dokumentaciju

Dokument 1

Dokument 2

  

 

Direktor

Siniša Majdenić